بورس ٢۴ : سرانجام پس از چانه زنی های فراوان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مجوز افزایش قیمت شکر به ۴٠۵٠ تومان را صادر کرد و شرکت ها از ٢٨ مرداد ماه به بعد محصولات خود را بر اساس این نرخ فروخته اند. با وجود این که عمده شرکت ها طی یک سال اخیر هر کیلو شکر را بر اساس نرخ ٣۴٠٠ تومانی می فروختند اما در میان تولیدکنندگان شرکت هایی نیز بودند که قیمت فروش شکر خود را بر مبنای ٣٠٠٠ تومان و ٣١٠٠ تومان اعلام کرده اند ؛ مانند قند اصفهان. حال باید دید افزایش قیمت شکر نسبت به قیمت قبلی که برای برخی از تولیدکنندگان ٣۵ درصد و برای برخی ١٩ درصد محاسبه شده تا چه حد می تواند به کاهش هزینه های این تولیدکنندگان کمک کند؟