بورس ٢۴ : رئیس اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد که رویدادهای ماه های اخیر نشان می دهد که توزیع ارز ۴٢٠٠ تومانی کاهش یافته است. روند کاهشی توزیع ارز ۴٢٠٠ تومانی این امید را زنده می کند که ممکن است در آینده ای نزدیک شاهد حذف این ارز در کشور باشیم. یکی از صنایعی که می تواند از حذف این ارز تاثیرات مثبت زیادی بپذیرد صنعت قند و شکر است. در حالی که طی سال های اخیر کشور به سمت خودکفایی در صنعت قند و شکر پیش می رفت اما عوامل زیادی دست به دست هم داد تا همچنان نسبت به خودکفایی این صنعت فاصله زیادی داشته باشیم. عواملی مانند نامناسب بودن شرایط آب و هوایی و کاهش سطح کشت چغندرقند و افزایش هزینه های تولید که همگی منجر به پایین آمدن حجم تولیدات کارخانه های قند و شکر شد. اما در مقابل حجم واردات شکر جهت تامین مایحتاج داخل افزایش یافت و دولت برای واردات شکر خام به این صنعت ارز ۴٢٠٠ تومانی اختصاص داد...