بورس ٢۴ : در هفته ای که شاخص بورس حدود ۵ درصد رشد کرده بود و شاخص فرابورس حدود ٧ درصد ؛ در بازار سرمایه حدود ١۴ هزار میلیارد تومان سهم معامله شد که حدود ١٠ هزار میلیارد تومان آن خرد بود! بررسی ها نشان می دهد که در هفته نخست شهریور روزی ٩٣۵١ میلیارد تومان سهم به صورت خرد در بورس و فرابورس معامله شده ؛ یعنی روزی ١٨٧٠ میلیارد تومان! بازار سرمایه می رود با ثبت رکوردهایی جانانه به بازار سلبریتی ٩٨ تبدیل شود ، بازاری که امسال به طور میانگین بیش از ۵٠ درصد بازدهی از خود به نمایش گذاشته است...

بورس 24 : در هفته ای که شاخص بورس حدود 5 درصد رشد کرده بود و شاخص فرابورس حدود 7 درصد ؛ در بازار سرمایه حدود 14 هزار میلیارد تومان سهم معامله شد که حدود 10 هزار میلیارد تومان آن خرد بود!

بررسی ها نشان می دهد که در هفته نخست شهریور روزی 9351 میلیارد تومان سهم به صورت خرد در بورس و فرابورس معامله شده ؛ یعنی روزی 1870 میلیارد تومان!

بازار سرمایه می رود با ثبت رکوردهایی جانانه به بازار سلبریتی 98 تبدیل شود ، بازاری که امسال به طور میانگین بیش از 50 درصد بازدهی از خود به نمایش گذاشته است.

ارزش معاملات سال 1398

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

2.195 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

1.388 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

1.970 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

1.348 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

7.125 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

4.765 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

9.609 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

5.868 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

6.861 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

4.462 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

10.552 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

7.046 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

11.606 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

8.439 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

9.210 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

5.866 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

8.613 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

5.679 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

7.144 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

4.742 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

6.265 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

4.030 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

11.348 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

7.919 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

10.837 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

7.091 میلیارد تومان

هفته اول تیر

9.557 میلیارد تومان

هفته اول تیر

5.879 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

7.747 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

4.523 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

10.302 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

5.951 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

9.371 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

6.288 میلیارد تومان

هفته پنجم تیر

8.379 میلیارد تومان

هفته پنجم تیر

4.861 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

7.518 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

4.931 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

9.597 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

6.071 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

8.126 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

5.024 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

8.997 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

5.610 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

14.238 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

9.351 میلیارد تومان