بورس ٢۴ : پروفروش ترین منطقه تهران در بازار مسکن منطقه ۵ شناخته شد... این سهم البته در زمان رکود معاملات مسکن یعنی مقطعی که قیمت ها رشد شدید پیدا نکرده بود و آرامش نسبی خود را حفظ کرده بود حدود ١۵ درصد بود اما الان به علت آنکه متقاضیان خرید مناطق ارزانتر را انتخاب کرده اند، سهم این منطقه کاهش پیدا کرده است...

بورس 24: ستاره شهریاری - پروفروش ترین منطقه تهران در بازار مسکن منطقه 5 شناخته شد.

منطقه 5 تهران در حال حاضر نزدیک به 13 درصد از معاملات خرید و فروش خانه را به خود اختصاص می دهد. این سهم البته در زمان رکود معاملات مسکن یعنی مقطعی که قیمت ها رشد شدید پیدا نکرده بود و آرامش نسبی خود را حفظ کرده بود حدود 15 درصد بود اما الان به علت آنکه متقاضیان خرید مناطق ارزانتر را انتخاب کرده اند، سهم این منطقه کاهش پیدا کرده است.

بعد از منطقه 5 بیشترین حجم معاملات مسکن در منطقه 2 انجام می شود.سهم مناطق جنوبی کمتر از مناطق شمالی است.

ماه گذشته کمتر از 3 هزار واحد مسکونی در تهران خرید و فروش شد.سهم هر یک از مناطق تهران از معاملات خانه مطابق نمودار زیر است: