به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر از وضعیت تولید و فروش ماهانه خود گزارش ارائه نمودند.