به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر هم گزارش عملکرد خود را تا پایان مرداد ماه ارائه نمودند.