به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در مرداد ماه حدود ٣.۴ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.