به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شهد از در یافت مجوز افزایش نرخ فروش محصولات خبر داد.