بورس ٢۴ : خانواده های ایرانی در شرایط طبیعی اقتصاد، همچون سایر افراد در کشورهای مختلف، مقداری از درآمد ماهانه شان را برای خرید مسکن در آینده پس انداز می کنند... مبلغی که ایرانی ها برای خرید مسکن پس انداز می کنند حدود یک سوم از حقوق ماهانه است.در اقتصاد مسکن شاخصی است تحت عنوان مدت زمان انتظار برای خرید مسکن. این شاخص از نسبت قیمت مسکن به یک سوم درآمد افراد به دست می آید...

بورس 24 : خانواده های ایرانی در شرایط طبیعی اقتصاد، همچون سایر افراد در کشورهای مختلف، مقداری از درآمد ماهانه شان را برای خرید مسکن در آینده پس انداز می کنند.

مبلغی که ایرانی ها برای خرید مسکن پس انداز می کنند حدود یک سوم از حقوق ماهانه است.در اقتصاد مسکن شاخصی است تحت عنوان مدت زمان انتظار برای خرید مسکن. این شاخص از نسبت قیمت مسکن به یک سوم درآمد افراد به دست می آید.

در حال حاضر ایرانی ها براساس این شاخص 13 سال طول می کشد تا بتوانند با پس انداز بخشی از درآمد ماهانه یا همان سالانه خود صاحب خانه شوند.

البته این عدد در صورتی است که فرض شود قیمت مسکن طی 13 سال آینده تغییر نمی کند!امری که در همه دوره های گذشته محال نشان داده شده است.در دنیا نسبت متعادل شاخص انتظار برای خرید مسکن 8 سال است.

وزیر مسکن روز گذشته در حضور رئیس جمهور اعلام کرد: بنا داریم میزان انتظار برای خانه شدن در ایران را به زیر 10 سال در شهرهای بزرگ و زیر 3 سال در شهرهای کوچک برسانیم!