این بار چه سرنوشتی در انتظار «٠٠١» بازار سرمایه است؟ بازگشت مالکیت سهم به سهامدار قبلی؟