به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، گزارش تولید و فروش ماهانه چند شرکت مورد بررسی قرار گرفت.