به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت آخرین وضعیت درآمد خود را تا پایان مرداد ماه منتشر نمودند.