به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره منتهی به مرداد ٩٨ بانک ملت مبلغ٢١٧.۴۵٣میلیارد تومان می باشد.همچنین جمع درآمد تسهیلات تا انتهای مرداد ماه نیز٩۶٨۴میلیارد تومان می باشد ،حال آنکه جمع سود سپرده ها نیز۵۶٣٧میلیارد تومان است.و تراز مثبت ۴٠۴٧میلیاردی را به همراه دارد.