به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ارتباطات سیار ایران در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ حدود ۶٩۶٣ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ٢۴٨۴ میلیارد تومان آن مربوط به مرداد ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درآمد این شرکت در مدت ۵ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢٧ درصد رشد داشته است.