به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت نفت ایرانول در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ١١۴٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ٢٣۵ میلیارد تومان آن مربوط به فروش مرداد ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۵ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٨٣ درصد رشد داشته است.