بورس ٢۴ : در این روزهای پر رونق بازار سرمایه گروه حمل و نقل ریلی با حجم قابل توجهی از تقاضا روبرو است.سهامداران برای سرمایه گذاری در این گروه اقبال خوبی از خود نشان داده اند و شاهد سبزپوشی شرکت های فعال در این گروه هستیم... یکی از شرکت های این گروه که چند روز اخیر را با رشد قیمت روبرو بوده ، حمل و نقل ریلی پارسیان است که محمد رضا معروفی معاون مالی «حپارسا» درباره علل رشد قیمت سهام این شرکت و عملکرد مالی آن به بورس ٢۴ این طور گفت...