گفتنی است، فروش ۵ ماهه سال جاری این شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۶٣ درصد افزایش یافته است...

بورس 24: دارو سازی ابوریحان در ۵ ماهه منتهی به مرداد ٩٨ مبلغ ١۶٢میلیارد تومان فروش داشته است، که ۴١ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد می باشد.

فروش ۵ ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۶٣ درصد افزایش یافته است.

گفتنی است، فروش مرداد از میانگین فروش ۵ ماهه نیز بیشتر است.