به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت گروه مپنا در ۴ماهه منتهی به مرداد٩٨ مبلغ ٨١٨میلیارد تومان درآمد داشته است که ٢٠١میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد .گفتنی است درآمد ۴ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه قبلی افزایش ١درصدی داشته است.