به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت پتروشیمی زاگرس در ۵ماهه منتهی به مرداد ٩٨ مبلغ ٣٩۵١میلیارد تومان فروش داشته است که ٩٩۵میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.گفتنی است فروش ۵ماهه منتهی به مرداد ٩٨ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ٩٨درصدی داشته است.