به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ریل سیر کوثر اعلام داشت پیرو اطلاعیه قبلی طی نامه شماره ۵۵۵/٢٠٣٧۵در خصوص رای صادره اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران به مبلغ ١۶١.٩٩۴.۶۶١.٩۵۶ ریال به نفع این شرکت و بر علیه شرکت رجاء به اطلاع می رساند رای صادره قطعی و غیرقابل تجدید نظر بوده و مبلغ مذکور به عنوان سایر درآمد های غیر عملیاتی شرکت در سال ٩٨ و طلب از شرکت حمل و نقل ریلی رجاء با هماهنگی حسابرس در دفاتر ثبت و قبل از پایان سال جاری وصول خواهد شد که نحوه شناسایی و زمانبندی وصول در صورت تغییر و جزئیات مورد فوق الذکر در زمان ارائه صورت های مالی میان دوره ای و گزارشات تفسیری مدیریت آتی ارائه خواهد شد.