به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک صادرات ایران در عملکرد ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨، حدود ۴٩٧٨ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ۵٩٧۵ میلیارد تومان رسید.