یک مقام سیمانی : ایران ؛ ارزان ترین کشور برای سیمان!! در حال برنامه ریزی برای افزایش نرخی جدید هستیم اگر انصافی وجود داشته باشد با آن موافقت می شود