طی احکامی جداگانه از سوی حمید رضا عظیمیان مدیر عامل فولاد مبارکه، آقایان سید مهدی نقوی به سمت معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه و...

بورس 24: طی احکامی جداگانه از سوی حمید رضا عظیمیان مدیر عامل فولاد مبارکه، آقایان سید مهدی نقوی به سمت معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه و مصطفی عطایی‌ پور به سمت مدیر مجتمع فولاد سبا منصوب شدند. 

گفتنی است، همچنین از زحمات آقایان منوچهر نیکفر و احمد احمدیان تقدیر گردید.

منبع: روابط عمومی