به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،ارزش پرتفوی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در پایان مرداد ماه ٨٩٣میلیارد تومان می باشد که ١٣۶میلیارد تومان از این مبلغ در مرداد ماه تحقق یافته است .گفتنی است شرکت در مرداد ماه ١۴٠میلیون تومان سرمایه گذاری کرده و ١٩میلیارد تومان از سرمایه گذاری های خود را فروخته است .حال آنکه از معاملات خود نیز ٩میلیارد تومان سود کرده است.