به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت از عملکرد خود تا پایان مرداد ماه گزارش ارائه نمودند.