به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت تولیدی کاشی تکسرام اهم مطالب مطرح شده و پاسخ سوالات مربوط به کنفرانس اطلاع رسانی را منتشر نمود.