نهاد نظارتی بازار سرمایه اعلام کرد، نهادهای مالی ذیل باید تا دو سال آینده سرمایه خود را به این حداقل ها برسانند... تامین سرمایه ها ۵٠٠ میلیارد تومان سبد گردان ها ۴ میلیارد تومان مشاوران سرمایه گذاری ٣ و نیم میلیارد تومان و شرکت های پردازش اطلاعات مالی ٢ و نیم میلیارد تومان

بورس 24: میزان افزایش حداقل سرمایه برای مجوز تاسیس شرکت های سبد گردان، تامین سرمایه، مشاورن سرمایه گذاری و شرکت های پردازش اطلاعات مالی اعلام شد.

نهاد نظارتی بازار سرمایه اعلام کرد، نهادهای مالی ذیل باید تا دو سال آینده سرمایه خود را به این حداقل ها برسانند. بنا به گفته او تامین سرمایه ها ۵٠٠ میلیارد تومان، سبد گردان ها ۴ میلیارد تومان، مشاوران سرمایه گذاری ٣ و نیم میلیارد تومان و شرکت های پردازش اطلاعات مالی ٢ و نیم میلیارد تومان. 

به گزارش بورس 24، مدیریت نظارت بر نهادهای مالی خبر از افزایش حداقل سرمایه لازم برای اخذ مجوز تاسیس و فعالیت در شرکت های تامین سرمایه، سبد گردان، مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی و همچنین مجوزهای فعالیت فرعی در نهادهای مالی مذکور داد.  

بر اساس این ابلاغیه منتشر شده از سوی مدیریت نظارت بر نهادهای مالی با توجه به تغییر شاخص قیمت ها در سال های گذشته و همچنین سایر موارد مطرح شده توجه ویژه به موارد عنوان شده در این ابلاغیه برای متقاضیان دریافت مجوز تاسیس و فعالیت شرکت های تامین سرمایه، سبد گردان، مشاور سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی لازم و ضروری است.

با توجه به این ابلاغیه حداقل سرمایه شرکت های تامین سرمایه مبلغ پنج هزار میلیارد ریال تعیین گردید. از سویی حداقل سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت شرکت های سبد گردان، مشاور سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی به ترتیب مبالغ چهل میلیارد ریال، سی و پنج میلیارد ریال و بیست و پنج میلیارد ریال تعیین شد.

همچنین در مورد آن دسته از متقاضیانی که علاوه بر فعالیت اصلی خود، اقدام به اخذ مجوز فعالیت دیگری می نماید، حداقل سرمایه اضافی برای مجوزهای فعالیت سبد گردانی، مشاور سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی به ترتیب مبلغ چهل میلیارد ریال، سی و پنج میلیارد ریال و بیست و پنج میلیارد ریال و برای اخذ مجوزهای فعالیت مشاور عرضه و مشاور پذیرش هر یک ده میلیارد ریال مشخص شده است.

بر اساس این ابلاغیه منتشر شده از سوی مدیریت نظارت بر نهادهای مالی آن دسته از نهادهای مالی که در حال حاضر موافقت اصولی تاسیس با مجوز فعالیت تامین سرمایه، سبد گردانی، مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی، مشاور عرضه یا مشاور پذیرش اخذ کرده اند و سرمایه آن ها کمتر از حداقل های مذکور در بندهای این ابلاغیه است، مکلف هستند ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه سرمایه خود را به مبالغ تعیین شده در این مصوبه افزایش دهند. 

همچنین سرمایه پرداخت شده و نیز جمع حقوق صاحبان سهام شرکت های متقاضی تبدیل به شرکت های سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی نباید به ترتیب از مبالغ چهل میلیارد ریال، سی و پنج میلیارد ریال و بیست و پنج میلیارد ریال کمتر باشد. 

لازم به ذکر است، که مخاطبان این ابلاغیه متقاضیان دریافت مجوز تاسیس و فعالیت شرکت های تامین سرمایه، سبد گردان، مشاور سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی هستند.

گفتنی است، این مصوبه در تاریخ 26 تیر ماه 98 در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شده است.