به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت معدنی املاح ایران در ۵ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨مبلغ ١١٣میلیارد تومان فروش داشته است که ١٨میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد .گفتنی است درآمد فروش ۵ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ١٠٩درصدی داشته است .فروش ۵ماهه اول ٩٧ مبلغ۵۴میلیارد تومان بود.