به گزارش بورس٢۴، شرکت توزیع داروپخش با نماد دتوزیع در بازار دوم فرابورس در گروه دارویی درج نماد شد