به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت آلومتک که دادخواست ابطال رای داوری صادره از مرکز داوری اتاق بازرگانی را کرده بود ،اعتراض شرکت رد شد.