به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۶٩درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت را با قیمت ۵٠١میلیارد تومان خریداری نمود.