به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی جم در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ۵۴۶١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ١٣١۶ میلیارد تومان آن مربوط به فروش مرداد ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۵ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٨٠ درصد رشد داشته است.