به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک صادرات ایران از داوطلبین عضویت در هیأت مدیره دعوت به عمل آورد.