به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، دو شرکت سهامداران خود را برای شرکت در مجمع فراخواندند.