به گزارش کدال نگر بورس٢۴، چین چین با عملکردی در خور توجه در گزارش١٢ ماهه همراه و به سود ٢١٢۵ ریالی به ازای هر سهم رسیده است. گفتنی است، این سود با جهش قابل توجه ٢٢۵ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است از سوی دیگر درآمد سرمایه گذار یها و متفرقه خوبی نیز در این دوره محقق شده است.


نظرات