به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در ١٠ماهه منتهی به تیر ماه ٩٨ مبلغ ۴١میلیارد تومان فروش داشته است که ١میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به تیر ماه می باشد .١٠ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ۴١درصدی داشته است.