به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر در ١٢ ماهه منتهی به تیر ماه٩٨ مبلغ ٢۶٢میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ١٧درصدی داشته است.فروش تیرماه ١میلیارد تومان بود.