به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان در١٢ماهه منتهی به تیر ٩٨مبلغ ۶۶میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش ٧۴درصدی داشته است .همچنین شرکت در تیر ماه فروشی نداشته است.