به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت شکر در ١٠ماهه منتهی به تیر ٩٨ مبلغ ۵۵میلیارد تومان فروش داشته است که ١میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به تیر ماه می باشد.بیشترین فروش دو سال اخیر در بهمن ٩٧بوده است.