به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شرکت قند لرستان در ١٢ ماهه منتهی به تیر ٩٨ مبلغ ۶۵میلیارد تومان فروش داشته است که ٣میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به تیر ماه می باشد .فروش ١٢ ماهه منتهی به تیر ٩٨ در مقایسه با دوره مشابه قبلی کاهش ۵٧درصدی داشته است.