به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال در ۴ماهه منتهی به تیر ٩٨ مبلغ ٣٧میلیارد تومان محصول فروخت که ١۵میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به تیر ماه می باشد.بیشترین مبلغ فروش ماهانه از سال ٩۶ تاکنون در آبان ماه ٩٧ بوده است.