به گزارش کدال نگر بورس٢۴،تولیدی قند شیروان،قوچان و بجنورد در ۴ ماهه منتهی به تیر ٩٨ مبلغ ٢١میلیارد تومان فروش داشته است که١۶٢درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است.فروش تیر ماه ۶میلیارد تومان بود.