به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت قند مرودشت در ١٢ماهه منتهی به تیر٩٨ مبلغ ١٠۵میلیارد تومان فروش داشته است که ١میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به تیر ماه می باشد.بیشترین مبلغ فروش ماهانه دو سال اخیر دربهمن ٩٧بوده است.