به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت قند خوی در ١٠ماهه منتهی به تیر ٩٨ مبلغ ٢٠١میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ۴٣٠میلیون تومان از این مبلغ متعلق به تیر ماه می باشد.فروش ١٠ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه قبل کاهش ٣درصدی داشته است.