به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در ١٢ ماهه منتهی به خرداد ٩٨ برای هر سهم ١٠٠١ ریال سود محقق کرد. فارس در مدت مشابه سال قبل ۴۵۶ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ١٢٠ درصدی سود در سال ٩٨ نسبت به سال قبل را می توان ناشی از رشد ٨٩۶۵ درصدی سود فروش سرمایه گذاری ها درصدی درآمدهای عملیاتی و شناسایی ١٣۴٩ میلیارد ریال درآمدهای غیر عملیاتی دانست.