به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در گزارش اصلاحیه مربوط به خرداد٩٨ اعلام نمود ،معاملات سهام تحصیل شده این شرکت از ٨٣ میلیارد تومان به ١٣۴ میلیارد تومان و سرمایه گذاری های واگذار شده که در گزارش قبلی صفر بود به ۵٢میلیارد تومان افزایش یافته است و سود حاصل از معاملات سهام نیز از صفر به ١١میلیارد تومان افزایش یافته است .ارزش پرتفوی پایان دوره نیز ٣٢٩٧٣میلیارد تومان می باشد که ۶٩٠میلیارد تومان در خرداد به ارزش پرتفوی اضافه شده است.