به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت قند هکمتان در ١٠ماهه منتهی به تیر ٩٨ مبلغ٢٢۴میلیارد تومان فروش داشته است که١١میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به تیر می باشد.بیشترین مبلغ فروش ماهانه دو سال اخیر در آذر ٩٧ بوده است.