به گزارش کدال نگر بورس٢۴،مجمع شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با حضور ٩٣درصد سهامداران برگزار و ۴٠٠ریال به ازای هرسهم سود تقسیم شد.