به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کارخانجات قند قزوین در ۴ ماهه منتهی به تیر ٩٨ مبلغ٢۴ میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که ١۴میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به تیر ماه می باشد .گفتنی است فروش تیر ماه سال جاری بیشتر از مجموع فروش ٣ ماه اول سال بوده است.