به گزارش کدال نگر بورس٢۴،سیمان باقران اعلام نمود کل تسهیلات با نرخ بهره ٢۶درصد محاسبه شده است و تعدیل نرخ سود تسهیلات نیز اثر بالغ بر ۴٧میلیارد تومان خواهد داشت که با نظر حسابرس و بازر اثر جاری داشته و باید در عملکرد جاری لحاظ گردد.بدیهی است مبلغ نهایی پس از اعلام محاسبات از سوی بانک ملی به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید